Räddningstjänsten

Brandvärnet på Gullholmen

På Gullholmen finns ett s k brandvärn som lyder under Räddningstjänsten på Orust. Brandvärnet larmas via personsökare vid brand, otillåtna utsläpp i vattnet m m. Brandvärnets uppgifter vid brand är att:

  • säkerställa vattentillgång för brandsläckning vid brandplats
  • utföra brandbegränsande insats genom vattenbeskjutning av hotande byggnader
  • utvändig släckning
  • begränsning vid gräs- och skogsbrand
  • utgöra en förstärkningsresurs för kommunens ordinarie släckstyrkor.

De ordinarie släckstyrkorna finns på räddningsstationer i Svanesund, Henån och Ellös. Dessa bemannas av 65 deltidsanställda brandmän. Räddningstjänsten på Orust leds av fyra heltidsanställda befäl.

Gullholmen är ett av tre brandvärn på Orust. De andra två ligger på Käringön respektive i Mollösund. I varje brandvärn finns 14 frivilliga brandvärnsmän och av dessa 14 en brandvärnschef och en stf brandvärnschef. Varje års genomförs tre övningar och dessutom materialvård vid nio tillfällen. Anders Jakobsson är ansvarig på Gullholmen.

Fastighetsägarna har ett mycket stort ansvar att förebygga brand. Det vanligaste felet är, enligt Räddningstjänsten, elfel och alla bör ordna med både brandvarnare och brandsläckare i sina fastigheter.

Eldning

Det råder totalt eldnings- och grillförbud i hamnområdet, på Gullholmsön samt i och runt stugorna på Gullholmsbaden. De som grillar i naturen måste iaktta de eldningsregler som gäller enligt Allemansrätten. Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Observera att det inte är tillåtet för allmänheten att göra upp eld i naturreservatet.

Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall. Förutsättningen är att det inte råder eldningsförbud eller att grannar besväras av röken.

Det är alltid du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt förändra eldens beteende.

För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Det är Räddningschefen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i kommunen när det är för torrt i markerna. Det är ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud eller inte, innan du börjar elda. Information om eventuellt eldningsförbud hittar du på www.orust.se