Härmanön är endast den östra sidan bebyggd.

Resten av ön är ett av Bohusläns största naturreservat med en lummig sprickdal och en karg västsida. Naturen präglas av den sprickiga och brutna gnejsberggrunden. en mängd klåvor och dalar löper öve ön. I norr ligger Ulkhåleberget, Berget har delats i klyftor och är fyllt av gångar och grottor. Här har man också en vacker utsikt i söder mot Käringön. I öster syns Ellös och Tuvesvik. Fortsätter man ännu längre söderut övergår vägen till en stig som leder ner till Skållehus. Där finns det boplatslämningar från 1500-talet. Vidare leder stigen till Härmanö huvud med badplats och utskiksplats.

Härmanö är, sedan 2005, ett Natura 2000-område med en särskild bevarandeplan. Syftet är att bevara de naturtyper och arter som finns i området långsiktigt, enligt två EU-direktiv: Fågeldirektivet samt Art- och Habitatdirektivet.
Det främsta bevarandesyftet är att bevara och utveckla den höga artrikedom och arttäthet, som är resultatet av en långvarig och traditionell hävd av de naturliga betesmarkerna.

Härmanö är även ett GRACE-område. GRACE – Grazing and Restoration of Archipelago and Coastal Environment – återskapar öppna landskap i skärgården.

Safsa

 

Nattviol
Ungskog på en av Skålldalens forna ängar