Bevarandeplan för Gullholmsön

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Samhälle

När man anländer till Gullholmen, det må vara första eller hundrade gången hänförs man av den skönhet och harmoni som ön utstrålar.
Det har funnits fast bosättning här sedan 1500-talet. Genom sin täthet och enhetliga karaktär utgör bebyggelsen på Gullholmsön en arkitektonisk helhet med mycket stora kulturhistoriska värden.
Tack vare hängivna och kulturintresserade husägare men också tack vare den bevarandeplan som antogs av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 1985 har karaktären av fiskeläge bevarats. Gullholmen är av ”riksintresse för kulturminnesvården” och ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän.

Sammanfattning av Byggnadsplan (bevarandeplan) för Gullholmen

Antagen av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1985.

Gullholmsön är en av Sveriges tätaste bebyggelser. På den cirka 4 ha stora ön finns 137 bostadshus, en gammal skola och ”stenstugan” Dessutom finns en mängd sjöbodar och förrådsbyggnader. Gullholmen är ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän. Här har funnits fast bosättning sedan 1500-talet.

Gullholmen betecknas i den fysiska riksplaneringen som riksintresse för kulturminnes­vården. Genom sin täthet och enhetliga karaktär utgör bebyggelsen på Gullholmsön en arkitektonisk helhet med stora kulturhistoriska värden.

Målformuleringar

 • På grund av de stora kulturhistoriska värdena skall miljön bevaras.
 • Karaktäristiska delar och detaljer i miljön (miljöelement), som tydligt åskådliggör olika skeden i samhällsutvecklingen, skall särskilt uppmärksammas.
 • De boendes behov får tillfredsställas inom de ramar ett bevarande av miljön kräver.
 • Det rörliga friluftslivets intressen skall underordnas bevarandeintressena.
 • Enskilda förändringar i miljön skall bedömas med hänsyn till deras inverkan på den kulturhistoriska helheten.
 • Den enskilda byggnadens ursprung och senare förändringar med förankring i god lokal byggnadstradition skall vara vägledande för förändringar som får vidtas.
 • Husens volymer bör i princip behållas oförändrade.
 • Husens fasader skall vara av trä.
 • Bostadshusen skall vara vita eller ha annan mild ljus färg. Röda hus skall behålla sin färg.
 • Målade sjöbodar skall vara röda.
 • Takmaterialet skall vara röda oglaserade takpannor av lertegel.
 • Hävdvunnen allmän tillgänglighet av marken mellan husen skall bibehållas.

Läs mer i Gullholmen-fastighetsägarbrev-feb-2016-med komplettering 2020, ett brev från Gullholmens Samfällighetsförenings  till fastighetsägarna på ön Gullholmen ang. Regler för byggnads- och markdisponering på ön Gullholmen

Sommarrosor Foto: Carita Filipsson

Läs gärna mer vad gäller bevarande och omvårdnad av Gullholmen:

 1. Byggforskningsrådet – Kustorter i Göteborgs och Bohuslän, Orust kommun, Ann Mari Westerlind se Kustorter Göteborgs och Bohus län, Orust Kommun
 2. Länsmuseet Uddevalla – Renovera – Men Hur? broschyr med råd om byggnadsvård i fiskelägena på Orusts västsida. se Broschyr – Renovera – men hur
 3. Lantmäteri – uppdragsutredning se GSF:s hemsida/gullholmson