Gullholmen Fiber

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Föreningar

Gullholmen Fiber ekonomisk förening (GFEF) startades i maj 2013 av medlemmarna i Gullholmens byalags styrelse.

Varför bilda en ekonomisk förening för fiber?

Inom tätorter förväntas privata intressen förse fastigheterna med fiber för bredband, telefoni och TV. Vi som bor på landsbygden får själva se till att ordna det. En ekonomisk förening är den bästa lösningen. Där betalar man lika mycket för att bli ansluten oavsett var i området man bor. Det förutsätts även att man engagerar sig och lägger ner eget arbete för att göra det hela billigare. Det finns bidrag att hämta från regionen för att dra fram fiber på landsbygden/glesbygden. Fram till årsskiftet stod regionen för hälften av kostnaderna att dra fram fiberslang (kanalisation) på landsbygden.

Nationell bredbandstrategi

Regeringens bredbandsstrategi för Sverige tydliggör politikens inriktning och slår fast en bredbandspolitik som är anpassad till dagens situation och de utmaningar landet står inför.

”Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att de utmaningar en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land innebär. En förutsättning för att möta dessa utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet.”

Den nationella bredbandstrategin bekräftar att länets IT-infrastrukturstrategimål är steg i rätt riktning och att statens roll är främst att säkerställa att konkurrensen fungerar och låta marknaden klara fortsatt bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor. Det innebär att kommuner och regioner i samråd får bygga ut de områden där det kommersiella intresset inte finns. I denna lyfts också fram de förändringar i Plan och Bygglagen som börjar gälla från 1 maj 2011.

Kontakperson för fiberföreningen är lars.mossberg@lamoco.se