Bevarandeplan för Gullholmsön

January 8, 2015 admin

BEVARANDEPLAN FÖR GULLHOLMSÖN

När man anländer till Gullholmen, det må vara första eller hundrade gången hänförs man av den skönhet och harmoni som ön utstrålar.
Det har funnits fast bosättning här sedan 1500-talet. Genom sin täthet och enhetliga karaktär utgör bebyggelsen på Gullholmsön en arkitektonisk helhet med mycket stora kulturhistoriska värden.
Tack vare hängivna och kulturintresserade husägare men också tack vare den bevarandeplan som antogs av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 1985 har karaktären av fiskeläge bevarats. Gullholmen är av "riksintresse för kulturminnesvården" och ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän.

Sammanfattning av Byggnadsplan (bevarandeplan) för Gullholmen

Antagen av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1985.

Gullholmsön är en av Sveriges tätaste bebyggelser. På den cirka 4 ha stora ön finns 137 bostadshus, en gammal skola och ”stenstugan” Dessutom finns en mängd sjöbodar och förrådsbyggnader. Gullholmen är ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän. Här har funnits fast bosättning sedan 1500-talet.

Gullholmen betecknas i den fysiska riksplaneringen som riksintresse för kulturminnes­vården. Genom sin täthet och enhetliga karaktär utgör bebyggelsen på Gullholmsön en arkitektonisk helhet med stora kulturhistoriska värden.

Målformuleringar

 • På grund av de stora kulturhistoriska värdena skall miljön bevaras.
 • Karaktäristiska delar och detaljer i miljön (miljöelement), som tydligt åskådliggör olika skeden i samhällsutvecklingen, skall särskilt uppmärksammas.
 • De boendes behov får tillfredsställas inom de ramar ett bevarande av miljön kräver.
 • Det rörliga friluftslivets intressen skall underordnas bevarandeintressena.
 • Enskilda förändringar i miljön skall bedömas med hänsyn till deras inverkan på den kulturhistoriska helheten.
 • Den enskilda byggnadens ursprung och senare förändringar med förankring i god lokal byggnadstradition skall vara vägledande för förändringar som får vidtas.
 • Husens volymer bör i princip behållas oförändrade.
 • Husens fasader skall vara av trä.
 • Bostadshusen skall vara vita eller ha annan mild ljus färg. Röda hus skall behålla sin färg.
 • Målade sjöbodar skall vara röda.
 • Takmaterialet skall vara röda oglaserade takpannor av lertegel.
 • Hävdvunnen allmän tillgänglighet av marken mellan husen skall bibehållas.

Läs mer i Gullholmen fastighetsägarbrev nov 2015, ett brev från Gullholmens Samfällighetsförenings i nov 2015 till fastighetsägarna på ön Gullholmen ang. Regler för byggnads- och markdisponering på ön Gullholmen

Foto: Carita Filipsson

Läs gärna mer vad gäller bevarande och omvårdnad av Gullholmen:

 1. Byggforskningsrådet - Kustorter i Göteborgs och Bohuslän, Orust kommun, Ann Mari Westerlind se Kustorter Göteborgs och Bohus län, Orust Kommun
 2. Byggforskningsrådet - Kustorter i Göteborgs och Bohus Län, Bebyggelsens tillväxt och framtid, Ann Mari Westerlind se Länsstyrelsens hemsida
 3. Länsmuseet Uddevalla - Renovera - Men Hur? broschyr med råd om byggnadsvård i fiskelägena på Orusts västsida. se Broschyr - Renovera - men hur
 4. Lantmäteri - uppdragsutredning se GSF:s hemsida/gullholmson

ALLMÄN PLATSMARK

Gullholmen var tidigare en s k kronoholme där kronan (staten) ägde marken, även under husen. Sedan slutet på 1980-talet har man haft möjlighet att köpa marken under huslivet men fortfarande råder särskilda förhållanden vad gäller marken mellan husen och skötsel av denna.

Det är av stor betydelse för fiskelägenas karaktär att man kan röra sig fritt mellan husen. All mark utanför huslivet är allmän och betraktas som allmänning vilket innebär att alla är välkomna att passera utanför husknuten. De enda inhägnader som förekommer är låga spjälstaket av trä runt trädgårdstäppor etc. Murar och trådstaket hör inte hemma i fiskelägena.

Vad gäller på Gullholmsön – Allmän platsmark (alla ytor utanför huslivet)

Gullholmens Samfällighetsförening förvaltar alla s.k. kommunikationsytor (all mark mellan husen) för Fastighetsverket. Föreningen fattar beslut om detaljerna i denna marks användning.
Kommunikationsytorna får även i fortsättningen användas för nuvarande ändamål, huvudsakligen gångtrafik och planteringar.
Hinder i form av staket, plank, bryggor eller liknande får inte heller i fortsättningen uppföras.
Befintlig markutformning med trappor, murar och liknande skall bevaras.
Nya privatiseringar i form av terrasseringar, uteplatser och liknade får inte göras.
Befintliga gångstråk mellan husen skall bevaras och hållas öppna.

Framtida utbyggnader

I princip råder byggförbud. Om, det oaktat,  Byggnadsnämnden i kommunen i framtiden eventuellt skulle medgiva utbyggnader av hus, där mark utanför den avstyckade tomten måste utnyttjas, gäller:

 • att tillköp av denna mark skall förhandlas och avtalas om med förvaltaren Gullholmens Samfällighetsförening i första hand och Fastighetsverket i andra hand i varje enskilt fall.
 • att tomtgränsen justeras via en lantmäteriförrättning efter köp.

Bygglov

Bevarandeplanen/byggnadsplanen gäller även i fortsättningen.
För eventuella förändringar av fasader, tak, uteplatser krävs bygglovsansökan till kommunen.
Byggnadsnämnden översänder kopia på ansökningar och givna bygglov till Samfällighetsföreningen.
Föreningen informerar också byggnadsnämnden i det fallbyggnation/fasadförändring sker utan att Samfällighetsföreningen har erhållit sådan kopia. Observera att bygglov inte innebär att allmän platsmark får ianspråktagas på något sätt.

Byggnaders utformning

Har du för avsikt att göra yttre förändring av fastigheten se information byggnadsplanen på Samfällighetens hemsida www.gullholmensamfallighet.se

 

Det är vårt gemensamma ansvar gentemot dåtid och framtid att arbeta för att detta arv förvaltas väl så att generation efter generation kan få kunskap och finna glädje i denna kulturskatt.

Foto: Carita Filipsson